Yoksunlar

Yoksunlar

Ferhat Özkan / Aug 12, 2020
Yoksunlar Ferhat zkan n yk leri g n m zde reva ta olan izginin uza na d yor Bunun nedeni yazar n kullan lagelen yk kal plar ndan dil ve anlat m bi imlerinden uzak durmas bi im oyunlar n n duygu i lemecili i
 • Title: Yoksunlar
 • Author: Ferhat Özkan
 • ISBN: 9789750836015
 • Page: 423
 • Format: Paperback
 • Ferhat zkan n yk leri g n m zde reva ta olan izginin uza na d yor Bunun nedeni, yazar n, kullan lagelen yk kal plar ndan, dil ve anlat m bi imlerinden uzak durmas bi im oyunlar n n, duygu i lemecili inin yapayl na d memesi lk kitab Logosoloji de zkan bu s ra d zelliklerini g stermi ti.Yoksunlar daki yk lerde g nl k somut ger ekler zerinden, adeta bFerhat zkan n yk leri g n m zde reva ta olan izginin uza na d yor Bunun nedeni, yazar n, kullan lagelen yk kal plar ndan, dil ve anlat m bi imlerinden uzak durmas bi im oyunlar n n, duygu i lemecili inin yapayl na d memesi lk kitab Logosoloji de zkan bu s ra d zelliklerini g stermi ti.Yoksunlar daki yk lerde g nl k somut ger ekler zerinden, adeta bilimsel bilgi y ntemleriyle insana var l yor Ortaya kan durumlar, okuru d nceye dayal bir ironiyle ve bir dizi kesinliklerle ba ba a b rak yor.Bir s yle isinde Ne anlat rsam anlatay m, insan ve insani olan skalamayacakt m diyen Ferhat zkan, st nde durulmay hak eden zg n bir yazar oldu unu Yoksunlar ile bir kez daha g steriyor S n rlar n hi bir zaman a amayaca m hayat mda i e do ru bir yol a yorum T nel kazan bir mahk mum Kendi hayat mdan, yine kendi hayat ma k yorum.
  • [KINDLE] ï Unlimited ✓ Yoksunlar : by Ferhat Özkan ¶
   Ferhat Özkan

  About "Ferhat Özkan"

   • Ferhat Özkan

    lk ve orta renimini Konya da tamamlad Mimar Sinan niversitesi nde T rk Dili ve Edebiyat okudu Logosoloji Raskol un Baltas , 2013 adl ilk yk kitab ndan sonra H l Barbar m y z 2013 ve yk den kt m Yola 2014 ortak kitaplar nda yer ald.


  683 Comments


  1. sadece yk severlerin de il, g n m z n gen yk yazarlar n n ve hatta onlar n mevcut ve m stakbel edit rlerinin, yay nc lar n n da okumas gereken bir kitap okurlar iyi edebiyat n tarifsiz keyfini, di erleri de dersini alabilir yoksunlar dan ferhat zkan yk n n duygu i i duygu pazarlamac l olmad n g stermi ncelikle edebiyat m z n son y llardaki bu duygusall k hastal n te his ve te hir i in i erikte insan n somut ger ekli ine y nelirken d nceye sorgulamaya d n k zg n yap s yla da bir ila , bir tedavi [...]


  2. nsan teknik olarak ele almaktaki srar nda tutarl Biraz ileriye de gitmi , ama yeterince de gidememi Bilimkurgu olmaya bilimi yetmemi , insan n d rt ba mamur bir tahlili i in de daha az say ya ihtiyac var Dili g zel, konu se imleri yerinde Ama bu konular n par l par l parlayaca , ok bilmi bir ba rol n didaktik i sesiyle de il de, kurgunun gere i olarak kendini g sterece i kurgular se ilememi zellikle ilk yk lerde insana dair bir ke fini hevesle anlat rken ayn ke fe daha nce bir ekilde vard mdan b [...]


  3. 83 sayfa olmas na ra men d rt g nd r elimdeydi, her g n iki yk okuyup kenara b rakt m yi yk lerle kar la nca hemen bitsinler istemedim a k as Hayat m n Kahvalt s ve Bir G n Burnum Kokmaya Ba lad aralar nda en sevdiklerimdi.  4. Bal k kraker gibi, ay ekirde i gibi ba ml l k yapan hikayeler T m yal nl yla, tam ayar nda tuzuyla i ine ekiveriyor Uzun zamand r b ylesine denk gelmemi tim ok be endim ok seversiniz de herkesler ke fetmesin istersiniz ya bir m zik grubunu mesela Bende yle duygular uyand rsa da, ok okunsun ki ok yazs n Ferhat zkan.


  5. ellili sayfalarda b rakt m okumay ilk yk n n ilk sayfalar d nda be endi im yer olmad bi gaza gelmi tim ba larda ok ara vererek okudum, belki ondand r.  Leave a Reply