Sprawa Niny Frank

Sprawa Niny Frank

Katarzyna Bonda / Jul 14, 2020
Sprawa Niny Frank Pierwsza na polskim rynku powie kryminalna kt rej bohaterem jest tzw profiler czyli psycholog wykonuj cy portrety psychologiczne nieznanych sprawc w Akcja powie ci rozgrywa si w dw ch wiatach jeden
 • Title: Sprawa Niny Frank
 • Author: Katarzyna Bonda
 • ISBN: 9788371835025
 • Page: 146
 • Format: Paperback
 • Pierwsza na polskim rynku powie kryminalna, kt rej bohaterem jest tzw profiler, czyli psycholog wykonuj cy portrety psychologiczne nieznanych sprawc w Akcja powie ci rozgrywa si w dw ch wiatach jeden to sielska miejscowo przygraniczna Mielnik nad Bugiem, gdzie do tej pory nie dzia o si nic opr cz lokalnych skandali, a ycie p yn o leniwie, drugi to high lifePierwsza na polskim rynku powie kryminalna, kt rej bohaterem jest tzw profiler, czyli psycholog wykonuj cy portrety psychologiczne nieznanych sprawc w Akcja powie ci rozgrywa si w dw ch wiatach jeden to sielska miejscowo przygraniczna Mielnik nad Bugiem, gdzie do tej pory nie dzia o si nic opr cz lokalnych skandali, a ycie p yn o leniwie, drugi to high life stolicy, w kt rym yje najpopularniejsza aktorka polskich seriali Nina Frank Prawd o niej poznajemy z dziennika internetowego, kt ry zaczyna prowadzi w pewnym momencie swego pe nego skandali ycia Dowiadujemy si o jej dwuznacznej drodze do kariery, licznych kochankach, na ogach, r nego kalibru wi stwach i grzeszkach.
  • [EPUB] ✓ Free Download ✓ Sprawa Niny Frank : by Katarzyna Bonda ↠
   146 Katarzyna Bonda
  • thumbnail Title: [EPUB] ✓ Free Download ✓ Sprawa Niny Frank : by Katarzyna Bonda ↠
   Posted by:Katarzyna Bonda
   Published :2020-04-25T10:23:50+00:00

  About "Katarzyna Bonda"

   • Katarzyna Bonda

    Katarzyna Bonda Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Sprawa Niny Frank book, this is one of the most wanted Katarzyna Bonda author readers around the world.


  440 Comments

  1. Sprawa Niny Frank, czyli kr tki przepis na to jak wkurzy czytelnika we profilera, bo o profilerze jeszcze krymina u nie by o view spoiler dorzu do tego szczeg ow histori ofiary oraz potencjalnych morderc w, niech czytelnik zastanawia si kt ry to by , dla uproszczenia historii ka im wszystkim odwiedzi ofiar jednego wieczora, eby czytelnik wiedzia , e s podejrzani Okra histori i wspomnienia wszystkim co mo e okaza si sprzedawalne sielankowa wioska jest, wielkomiejskie ycie celebryt w jest, Quantic [...]


  2. Da bym 5, gdyby nie to nieszcz sne, dziwne zako czenie, kt re nijak do mnie nie przemawia


  3. T ksi k pisa y trzy autorki Albo jedna autorka o trzech osobowo ciach Jedna autorka na trzech r nych etapach ycia Po trzech r nych u ywkach Nie wiem, co jest nie tak, ale po naprawd beznadziejnym pocz tku nagle gdzie w po owie ksi ki nast puje gwa towna zwy ka poziomu i kiedy ju cz owiekowi wydaje si , e da si wci gn w co naprawd dobrego, wy aniaj si dziwne dwa Dwa Chyba dwa ostatnie rozdzia y, kt re za nic nie pasuj do ca o ci Co w stylu Pranie mi si sko czy o, ale e nie chce mi si rozwiesza , [...]


  4. Chyba nara si wszystkim fanom autorki, ale mnie ta ksi ka bardzo zm czy a.Pierwsze 20 30% bardzo mi si podoba o, cho mia am wra enie, e to wszystko ju by o Bo okolice jak z Sejfu Sekielskiego a g wny bohater momentami przypomina Szackiego, to jednak czyta o si fajnie, intryga ciekawa, wszystko jak w rasowym kryminale.Im jednak dalej w las, tym gorzej.Pan Meyer wkurzaj cy neurotyk, kt ry daje si wodzi za nos r nym dziwakom Posta s abo zarysowana, niby autorka pr bowa a przedstawi czytelnikom wyj [...]


  5. Bardzo si ciesz , e do ostatniego pakietu Bookrage dorzucono od razu ca trylogi o profilerze Hubercie Meyerze, bowiem tom pierwszy Sprawa Niny Frank , znany tak e jako Dziewi ta Runa to kawa ek bardzo dobrej literatury Spodziewam si wiele po nast pnych cz ciach.Bohaterem jest wspomniany profiler, ale nie dominuje on totalnie nad przedstawion tu opowie ci R wnie du o do powiedzenia ma sama ofiara aktorka Nina Frank, kt rej pami tniki b dziemy mieli okazj pozna , a ponadto s i inne postaci cz sto [...]


  6. Trzeba przyzna , e jak na debiut to bardzo sprawne rzemie lnicze dobro z ma zagwozdk na samym ko cu Nie powiem eby Hubert Meyer by moj ulubion postaci , jednak akurat pod tym wzgl dem, tworzenia g bi postaci Sasza Za uska wypada o wiele lepiej, jednak potrafi wywo a u miech na twarzy czytelnika Szczerze m wi c spodziewa em si czego o wiele gorszego, fajnie e kiedy Pani Kasia pisa a dzie a nie maj ce 700 stron w g r , a tworz ce zamkni t ca o , chocia i po nast pny tom si gn z rado ci Jest kilka [...]


  7. Jak zawsze z chceci si gam po krymina y a jeszcze lepiej gdy g wnym bohaterem jest b yskotliwy profiler Ksi ka ciekawa poprzez do nieoczekiwane zabiegi narryratorskie Sprawa widziana z perspektywy mordercy dodaje ksi ce wi kszego dramatyzmu, nie jestem jednak przekonana do ci gu zdarze z runami A to zako czenie Ni z gruszki ni z pietruszki.


  8. Krymina na wiatowym poziomie Nieszablonowe postacie, ciekawa intryga, mo liwo spojrzenia na wiat pi knych s awnych i bogatych a tak e podpatrzenia jak wygl da praca profilera w polskiej rzeczywisto ci Sama osoba mordercy jest tutaj mniej wa na, fabu a zdecydowanie bardziej koncentruje si na ofierze Mnie to nie przeszkadza o Nina Frank to posta bardzo ciekawa wr cz hipnotyzuj ca, a zarazem tragiczna Poznajemy j poprzez lektur jej w asnych zapisk w, kt re z ka dym rozdzia em odkrywaj kolejn tajemn [...]


  9. Poza lekkim stylem, kt ry bardzo u atwia czytanie, olbrzymim kto wie czy nie najwi kszym atutem ksi ki s postaci, w kt re si wierzy Jasne ka da jest na sw j literacki spos b nieco wyolbrzymiona i nie twierdz , e spotka si da takie osoby na ulicy cho kto wie ale czytaj c powie atwo w nie uwierzy i si w nie wczu Nie ka dy autor to potrafi Intryga i sama zbrodnia s ciekawe i wci gaj Cho s trzonem powie ci nawet Autorka nie pr buje ukrywa jednak, e tak na prawd stanowi raczej t o Wida to cho by po t [...]


  10. Czy to jest debiut Tak mi si to czyta jak debiut.Do Sprawy przysiad am maj c w g owie echa wzdycha do tw rczo ci Bondy i zboczenie zawodowe za pazuch Lecia am przez strony i czeka am na rozw j wydarze , czeka am, czeka am Nie mog powiedzie , e jestem zawiedziona, bo i nie mia am wysokich oczekiwa Jestem niezachwycona, nie powt rz westchnie do kr lowej polskiego krymina u tak s ysza am , stwierdz wr cz e wysz o to przeci tniej ni powinno W tek kryminalny bez szale stw i prokuratora heh , ale ta m [...]


  11. Momentami ta ksi ka zas uguje na cztery gwiazdki, ale chyba cz ciej na dwie Pocz tek mnie zupe nie nie zach ci i przebrn am przez niego g wnie dlatego, e zgubi am czytnik i nie mia am pod r k nic innego do czytania P niej ksi ka troch si rozr ci a i niekt re fragmenty by y ca kiem przyzwoite Ale to tyle Moim zdaniem historii nie zaszkodzi oby usuni cie z niej paranormalnych do wiadcze Meyera, przez kt re ta ksi ka dla mnie traci totalnie wiarygodno , i ostatniej cz zako czenia Nie mam ochoty na [...]


  12. Ksi ka zr nicowana poziomowo Wi kszo ksi ki 3.5 gwiazdki ca kiem bawi, wr cz zaskakuj co dobrze Jednak e w momencie, gdy pojawia si paranormalno da o by si bez tego i by oby znacznie lepiej Ju nawet prza no niekt rych fragment w tak nie przeszkadza, jak to Ale i tak najgorszy jestepilog nie wiem co to mia o by , ale totalne nieporozumienie Naci gane 2 gwiazdki.


  13. Uczciwie musz przyzna , e ksi ka mnie wci gn a i czyta o si j bardzo dobrze a potem dosz am do ostatnich dw ch rodzia w i wszystko diabli wzi li Szkoda, bo zapowiada o si nie le Mo e kolejne ksi ki s lepsze, niestety ja ju pr bowa nie b d.


  14. Dobra ksiazka , bardzo ciekawy style zakonczenie mnie bardzo zawiodlo.2 ostatnie rozdzialy jakby z innej bajki.Bardzo szybko sie czyta 2 i 3 czesc juz w drodze.


  15. Og lnie to ca kiem dobry krymina , ale ostatnie dwa rozdzia y niestety ca kowicie mi zepsu y odbi r powie ci.  16. Modern Polish detective story about a homocide Suspense grows and picks several times Easy reading to relax, to read once just for entertainment.


  17. Ksi ka potwornie przegadana Zaczyna si ciekawie, acz standardowo, mamy kilka punkt w widzenia, ofiar , agresora, policjant w ma omiasteczkowych i wielkomiejskich, ich problemy prywatne.Potem niestety robi si gorzej Przegadana, antypatyczna protagonistka denatka mia a by magnetyczn , nieco zagubion aktork dla mnie by a upiorn dziuni oraz profiler, kt rego metody dzia ania wskazuj bardziej na wr a ni fachowca Zbyt liczne grono postaci, opisanych ze redni dok adno ci , a nast pnie porzucanych view [...]


  18. The cringe worthy internet diary of the victim, a terribly self obsessed TV starlet and a very unlikable book character, constitutes half of the book and makes you want to abandon this book every once in a while the other half dedicated to solving the case of her brutal murder keeps you continue reading it Eugeniusz Kula, a humble but resourceful police station chief, is my favourite character, a big contrast to other policemen appearing in this book Hubert Meyer, the main protagonist of this se [...]


  19. Podoba o mi si miejsce, w kt rym rozgrywa a si akcja, tym bardziej, e wyra nie da o si odczu ten wschodni klimat w dialogach, nazwach, relacjach bohater w Czyta em opini , e zako czenie jest s abe chodzi o dwa ostatnie rozdzia y , ale ca kowicie si z tym nie zgadzam Moim zdaniem podnios o ono poziom tej powie ci, pozostawiaj c czytelnikom pole do w asnych interpretacji Poza tym, zaskoczy o mnie ju w momencie, kiedy nie spodziewa em si adnych znacz cych zwrot w, co w ksi ce z tego gatunku jest du [...]


  20. Nina Frank to pseudonim artystyczny Aktorka ukrywa pod nim sw przesz o , niechlubn , zagmatwan i ubog Po imprezie w swej przebogatej willi na obrze ach miasta ginie Kto zadaje ostateczny cios i znika Wielu jest podejrzanych, jej ycie produkowa o przyjaci , znajomych, ale przede wszystkim wrog w Nie by a istot idealn Nienawi y a obok niej Skierowana w r ne strony Jednak w policyjnych szeregach pojawi si Hubert Meyer Psycholog policyjny profiler Taki mentalista Nasuwa mi si obraz serialu pod tym w [...]


  21. Po wielkim wow efekcie na tw rczo tej pani, spodziewa em si szczerze m wi c czego lepszego a wysz o szczerze m wi c poprawnie Wszystko na miejscu, jest znany trup, jest pi kny detektyw, ekhem profiler i jako to si kupy trzyma Przyzna trzeba, e postacie do ciekawie zarysowane i maj potencja by pojawi si ponownie, za to w tek kryminalny cieniutki jak zupa z gwo dzia Ca ksi k jeste my zwodzeni na manowce pami tnikiem ofiary, a morderc okazuje si kto wr cz przypadkowy Po przeczytaniu ca o ci mam wra [...]


  22. Sza u nie ma Mia am da 3, ale ko c wka jest niez a Jakby akcja si dopiero rozgrywa a, a nie ko czy a.Poza tym marginesy szersze i kr j czcionki do zmiany mia am wra enie, e przez te dwie rzeczy nigdy nie sko cz czyta tej ksi ki Troch mnie to irytowa o do tego stopnia, e nie mog am si skupi na tym, co czytam, ale mieni o mi si w oczach i jakby czcionka si niekiedy zmienia a, ale te i rozmiar Dlatego uwa am, e to powinno by dobrane inaczej.Reszta Fabu a nawet, ale nie jestem pod wra eniem I chyba [...]


  23. Czyta o si przyjemnie ale bez sza u Patrz c na skandaliczne losy Niny Frank spodziewa am si powoli odkrywa motyw zbrodni, kt ra okaza a si tak naprawd przypadkowa, a ca a historia ofiary, tak szeroko opisana, nie mia a zwi zku ze spraw Brakowa o mi te fragment w trzymaj cych w napi ciu Zazwyczaj czytaj c krymina docieram do punktu w kt rym zagadka powoli sie wyja nia i ksi ki nie chce si odk ada p ki nie dowiemy si kto zabi Jak dla mnie zabrak o tu wyobra ni eby powi za morderc z histori ofiary [...]


  24. Krymina na mocn tr j Dobrze si czyta, momentami sprawia wra enie jakby ogl da o si serial kryminalny Postaci s p ytkie i niewiarygodne, chocia podkomisarz Eugeniusz Kula wzbudza sympati Pomys z pami tnikiem gwiazdy infantylny i nieco enuj cy, jak wynurzenia gimnazjalistki G wny bohater jest irytuj cy, pi ze wszystkim co si rusza i na drzewo nie ucieka tylko nie z w asn on i oczywi cie wzdycha za utracon pierwsz mi o ci Bardzo razi o mnie to i , mimo e autorka jest kobiet , powie jest bardzo szow [...]


  25. Po pierwsze brawa za g wnego bohatera, kt ry jest profilerem nikt tak nie potrafi zg bi mrocznych my li zab jcy ni osoba psychologa ledczego, dzi ki tej postaci mamy okazj wnikn w pokr cony i wynaturzony umys , starannie przetrz samy miejsce zbrodni, poznajemy ofiar by odpowiedzie na pytania jak, dlaczego i kto zabi Uwa am to za fantastyczny pomys do tej pory nie zosta on wykorzystany w tego typu literaturze, a ukazuje on zbrodnie z nieco innej perspektywy.Sam Meyer jest postaci godn uwagi oddan [...]


  26. Zako czenie zepsu o mi ca rado po przeczytaniu ksi ki Nie cierpi takich zabieg w i by tutaj ca kowicie zb dny.Drugi minus to ca a scenka z wr eniem, do wydumana i napisana w irytuj cy spos b WIem, e tak mia o by , ale taki chaos w wypowiedziach wygl da po prostu le i ledwo przebrn am przez ca y rozdzia Poniewa a ca a reszta by a perfekcyjna a tych dw ch rzeczy nie da si zignorowa 4.


  27. Ksi ka bez w tpienia wci ga i wietnie si ja czyta Wiele os b podkre la fakt, i akcja toczy si dwutorowo tera niejszo ledztwo pami tnik Niny Frank Stopniowo zatem poznajemy wszystkie fakty i tajemnice Historia jest ciekawa a poruszona tematyka profilowania sprawc w to nadal wie ynka w krymina ach Musz przyzna , e na pewno autorka ma sw j styl Nie do ko ca jednak podoba mi si ostatni rozdzia Takie tam baju baju Po co


  28. swietna ksiazka, napisana rewelacyjnym stylem, wciagajaca i pochlaniajaca, clakowicie inna od zwyczajowych kryminalow jedyne co nie do konca mi podpasowalo bylo zakonczenie, ktorego niestety nie pojelam


  29. Najwi kszy plus za naprawd plastyczne opisy miejsc, w kt rych toczy a si akcja te wschodnie klimaty niezwykle przypad y mi do gustu Mi e zaskoczenie, gdy spodziewa am si do przeci tnej lektury Zapewne niebawem si gn po kolejn ksi k Bondy.


  Leave a Reply